What’s illegal, when it comes to fair housing?

English
The federal Fair Housing Amendments Act, and Florida’s fair housing law, prohibit discrimination in the sale, rental, insurance, and advertising of housing and other housing transactions based on: Race · Color · National origin · Religion · Sex · Family status (if you have children) · Disability · HIV status

The Miami-Dade and Broward Fair Housing Act protects against discrimination on these other grounds: Political Affiliation · Ancestry · Age · Marital Status · Veteran Status · Source of Income · Gender expression/identity · Sexual orientation · Being a victim of domestic violence or human trafficking

If you suspect discrimination in housing for any of these reasons, call HOPE at 305 651 4673!

Español
El Acta de Justicia en la Vivienda federal enmendada, y la ley de justicia en la vivienda de Florida, prohíben la discriminación en venta, alquiler, seguro y publicidad de viviendas y otras transacciones con vivienda basada en: Raza · Color · Nacionalidad · Religión · Sexo · Estatus familiar (si usted tiene niños) · Incapacidad física · Estatus de VIH

La ley de justicia en la vivienda del Miami-Dade y Broward protege contra la discriminación sobre estas otras bases: Afiliación política · Ascendencia · Edad · Estado civil Estado veterano · Fuente de ingreso
Expresión/identidad de género · Orientación sexual · Víctima de violencia doméstica o trata de personas

Si sospecha discriminación en la vivienda por cualquiera de estos motivos, ¡llame a HOPE al 305 651 4673!

Kreyòl ayisyen
Lwa federal sou Amannman Lojman Ekitab, ak lwa sou Lojman Ekitab Florid la, entèdi diskriminasyon nan vant, lokasyon, asirans, ak piblisite pou lojman ak lòt tranzaksyon lojman ki baze sou: Ras · Koulè · Orijin nasyonal · Relijyon · Sèks · Eta fanmi (si ou gen timoun) · Andikap · Eta VIH

Miami-Dade and Broward Fair Housing Act pwoteje kont diskriminasyon pou lòt rezon sa yo: Afilyasyon politik · Zansèt · Laj · Kondisyon sivil · Kondisyon veteran · Sous revni · Ekspresyon/idantite sèks · Oryantasyon seksyèl · Lè ou viktim vyolans domestik oswa moun trafik

Si w sispèk diskriminasyon nan lojman pou nenpòt nan rezon sa yo, rele HOPE nan 305 651 4673!